Är nazism och fascism högerextremism

Det pratas mycket om det växande hotet mot demokratin från högerextremism och populism. Man påstår att många grupper som nazister och fascister mm skulle tillhöra högerextremismen, men är det verkligen sant att dessa ideologier är höger. Var står egentligen de olika ideologierna nazism, fascism och de olika vänsterideologier i förhållande till varandra, är de verkligen så olika som det sägs. Ett bra sätt att svara på det är att jämföra hur vill de olika ideologiernas vill styra ett samhälle och deras syn på individen. Det finns skillnader mellan de olika ideologierna men de har faktiskt några väldigt viktiga likheter.

Vad de olika ideologierna tror på och hur vill de att samhället ska styras.

Socialism

Socialism är en politisk ideologi som anser att all makt ska utgå från folket, både vad gäller ekonomi och politik. Socialismen lägger fokus på kollektivism, vilket betyder att socialister vill att samhälleliga problem ska lösas tillsammans med hjälp av folkligt styre. De vill demokratisera allt i samhället och inte bara makten över statsapparaten utan också makten över företagen och arbetsplatserna.

Socialism är en ekonomisk teori kännetecknad av betonandet av kooperativa styrelseformer och en tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organiserat lösa ekonomiska och politiska problem. En ofta framhävd grundsats är att kollektivets bästa är individens bästa. Socialism är en ideologi som vill att staten och/eller kollektivet ska styra i individens liv att man ska vara en del av ett stort kollektiv.

Kommunism och marxism

Kommunism är en uppsättning politiska ideer som Leninism, Maoism ideologier som har som mål att införa enligt deras ideal ett klasslöst samhälle. Kommunism är en ideologi där man vill att medborgarna ska ta över makten över all produktion om det inte går parlamentariskt så anser dom att man ska göra revolution för att göra det möjligt att införa ett kollektivt ägande alternativt statligt ägande. Samhället ska styras av staten eller kollektiv som folk tror är annat än ett centralstyre av all makt. Kommunisternas drömsamhälle är ett klasslöst samhälle där all egendom ägs gemensamt och fördelas åt var och en efter behov, och där staten inte längre behövs. Enligt den marxistiska teorin mister staten sin funktion först när samhällsklasserna är upplösta. Därefter kan ett kommunistiskt samhälle som innebär ett stats- och klasslöst samhälle uppstå. Det slutliga målet är ett samhälle som styrs enligt den marxistiska ideologin.

Fascism

Fascister vill att staten ska styra allt och man ska leva i kollektiv där personligt självbestämmande ska vara litet. Fascism är en auktoritär politisk ideologi. Fascismen förknippas ofta med en massrörelse, elitstyre och meningen är att individen är underställd statens behov. Fascismen motsätter sig alla "sektionsbaserade" intressen till förmån för samhället som en organisk helhet och motsätter sig därför oberoende fackföreningar, strejker, lockouter, frihandel och fri företagsamhet. Demokratins kvaliteter förnekas helt, särskilt en sådan grundad på parlamentarism eller maktdelning. Folkets intressen ska istället tillvaratas genom en "auktoritär" demokrati (även kallad "demokrati genom handling") med allmänviljan i centrum. Fascismen hyser en positiv eller sanktionerande syn på våld som medel att uppnå målet.

Nazism

Nazism eller nationalsocialism som det heter är en ideologi där man vill att staten ska styra men man tillåter privata företag. Resultatet bli en auktoritär stat som styr allt i individers liv. Är en ideologi som i grunden har föreställningen om att folket nationen har ett högre värde i förhållande till den enskilde. I sin politiska utformning bygger åskådningen på ledarprincipen. Det främsta uttrycket för folket är dess ledare. Nationalsocialismen var den ideologi som dominerade politiken mellan 1933 och 1945 i Tyskland, även känt som Nazityskland eller Tredje riket. Landet styrdes då av Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet.

Samtliga ideologier tror på ett samhälle som styrs enligt kollektiva tankegångar att kollektivet är viktigare än den enskilda individen. Staten och kollektiv ska styra samhället och att privatägande ska begränsas om inte tas ifrån oss helt. De har inga problem i att använda våld emot meningsmotståndare.

Dessa likheter har alla dessa ideologier. Medan den verkliga högern har helt andra ideal.

Höger/konservatism

Högern/konservatism vill att staten ska få så lite makt i individens liv som möjligt. Man ska få fritt starta bolag. Staten ska var liten som möjligt och enbart göra de absolut viktigaste delarna som försvar, trygghet och istället låta folk och företag ta hand om så mycket som möjligt i samhället. Staten ska garantera en rad friheter: tanke, yttrande- och tryckfrihet, ägande, fri från brottslighet.

Man anser att de rika borde ta sitt ansvar och genom välgörenhet ge hjälp på sjuka, svaga och andra behövande men även insatser från samhällets sida. Samhället ska inte med konstlade medel försöka få människor mer lika än de är i verkligheten är. Att man ska acceptera att vi människorna, liksom djuren, av naturen är olika, att man inte skall försöka göra alla lika. Skolan ska satsa på alla elever och inte försöka skapa en konstgjord likhet som man gör idag utan uppfostringen och värderingar ska ligga hos föräldrarnas ansvar.

Skillnaden mellan konservatism och socialism

Högern och konservativa vill till skillnad socialister att staten ska vara liten och inte lägga sig i privatpersoners liv. Man vill leva ett friare samhälle där individen har mer rätt än kollektivet, att alla ska möjlighet att utnyttja sin potential till att nå så långt som möjligt i livet. Medan en socialist vill gruppera ihop människor och egentligen begränsa individens möjligheter.

Alla socialistiska ideologier har följande saker gemensamma.

De är alla ideologier som vill att samhället ska styras genom planekonomi oavsett om de är diktaturer eller demokratier.

Individen ska ge upp sin frihet till fördel för kollektivet.

Staten ska äga medan individen ska vara egendomslös.

Ett toppstyrt samhälle oavsett om man har en demokrati eller diktatur.

Leder till ett byråkratiskt samhälle där individen inte har möjlighet att kontrollera och bestämma i sitt liv.

Det intressanta är hur kan man påstå att nazism är höger när de vill som alla andra socialistiska ideologier att staten ska styra att man ska leva i ett kollektiv, att privat ägande ska begränsas om inte helt avskaffas. Har själv pratat med socialister och nazister och de själva bekräftar att de är för ett kollektivt samhälle. Det finns helt enkelt inte den likhet mellan högern och nazism eller fascism som socialister påstår. Socialister vill hela tiden få oss att tro att fascism och nazism samt kapitalism hör ihop för de hatar kapitalism och marknadsekonomi. Orsaken är att socialister inte förstår marknadsekonomi och varför det är ett bättre styrelseskick än socialism. Så när man läser och lyssnar på en socialists syn på högern märker man att vänstern gör allt för att misskreditera sina motståndare och beskylla andra för sina brott som de så ofta gör. Man vill hjärna länka ihop kapitalism, marknadsekonomi, nationalism, imperialism, rasism eller allt som de anser är fel lägger man på sin motståndare för att man ska kunna rentvå sina egna brott mot mänskligheten. Det är inte ovanligt att man gör som nazisterna som förnekar sina brott och förvrider sanningen.

Problemet med socialister är att de inte förstår att ibland så får en teori ett helt annat utslag när man praktiserar iden i verkligheten än vad man trott. Grundfelet med socialism, kommunism, marxism är att de är ideologier som kan tyckas fungera på pappret men är en totalt katastrof när de praktiseras. Orsaken är att de inte förstår det psykologiska, att som individ är vi olika och kommer alltid att vara. Många vill vara fria och leva utan någon yttre påverkan, en del vill få allt serverat Men att socialister vill att ALLA ska leva lika och vi ska leva på samma nivå vilket är ett slaveri och ett förtryck ett förtryck som inte finns i en fri markansekonomi styrt samhälle. Socialism är oavsett om man låter staten eller kollektivet styra, ett centralstyrt och byråkratiskt sätt att styra ett samhälle. Detta är just socialismens svaga punkt men som det verkar ur en socialistisk synvinkel deras styrka.

We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen