Hotet mot yttrandefrihet

Yttrandefriheten i Sverige och i hela världen är idag under hot från många håll och de som vill begränsa den använde olika metoder för att rättfärdiga begränsningar i yttrandefriheten. Denna utveckling sker sakta men säker, en gradvis försämring som en majoritet inte märker.

I Sverige regleras yttrandefriheten av:

Regeringsformen

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Tryckfrihetsförordningen

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105

Yttrandefrihetsgrundlagen

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, tv och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag . Lag (2018:1802).

FN:s deklaration om yttrandefrihet

Artikel 19

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Det enda som borde var rätt att begränsa är rena personangrepp som liknar mer mobbing och medvetet att förstöra för en privatperson samt också barnpornografi, övrigt så borde allt vara fritt. Det är en stor skillnad mellan hot och kritik. Att skriva kritiskt om en offentlig person ska inte tystas som det görs idag eller att någon skriver något av ilska mot en folkgrupp ska inte straffas. För stoppar man inte inskränkningar på yttrandefriheten så kommer dessa att bli fler. De som inte tycker om kritik ska inte heller kritisera andra.

Att skriva, säga eller rita något kritiskt om någon är varken rasistiskt eller diskriminerande. Inte ska man inskränka yttrandefriheten för att islam inte accepterar och kritik.

För man ska ha som regel att de som inte tål kritik, är de som lever i lögnen och därför SKA kritiseras bara för att de just vill begränsa yttrandefriheten!

De som vill begränsa yttrandefriheten går efter inställningen att medlem helgar målet. De använder sig av flera olika sätt som terrorattacker, anklaga folk för att vara högerextrema, för hatbrott, eller anklaga folk för olika fobier. Sedan påstår man att man vill skydda befolkningen mot utländsk påverkan, terrorattacker och åsikter från i deras ögon hatiska personer. För att mer och mer instifta lagar för att ge makten, en rätt att tysta icke önskade åsikter. Samtidigt som man många gånger låter hatiska personer på vänstersidan fortsätta med sitt hat eller de med det rätta hatet får yttra sig nästan fritt, sedan har vi all rasism emot vita som accepteras om inte uppmuntras.

Vad vi kommer att tillåtas lyssna på och läsa i framtiden är ren lögn ifrån medier som vill få ett åsiktsmonopol. Eller som det kallas en åsiktskorridor där bara av makten tillåtna åsikter får spridas

Johannes 8:44 I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Intressanta händelser som visar hur illa det är med yttrandefriheten

150 författare i upprop – skriver att yttrandefriheten är hotad
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=7511241

The Age of Unregulated Social Media Is Over
https://www.justsecurity.org/52346/age-unregulated-social-media/

Facebook inför öppen åsiktscensur – ska förbjuda ”vit nationalism” och separatism
https://samnytt.se/facebook-infor-oppen-asiktscensur-ska-forbjuda-vit-nationalism-och-invandringskritik/

Facebook stängde ned Tommy Robinson permanent efter avslöjande om BBC
https://samnytt.se/facebook-stangde-ned-tommy-robinson-permanent-efter-avslojande-om-bbc/

Händelser som bevisar hoten mot yttrandefrihet

Personer som har blivit avstängda på Youtube för att de sagt sanningen.

Problemet är att detta är bara början och det kommer att bli mer av detta. Under den närmaste tiden innan valet 2020 i november kommer man att stänga ner så många pro Trump konton på alla sociala medier dessa personer kontrollerar. För de tål inte de som säger sanningen och är kritiska till dagens samhällsutveckling.
We live in a world full of lies

Email: Att finna sanningen https://www.symptoma.ro